Preambula

CALZEDONIA SLOVAK s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004, ponúka zľavy, výhody a služby v kamenných predajniach „Intimissimi“ (priame predajne a franšízy, ktoré sa zúčastňujú programu) a na stránke www.intimissimi.com zákazníkom, ktorí by ich chceli využívať. Na to, aby mohli zákazníci tieto výhody využívať, musia byť držiteľmi vernostnej karty „My Intimissimi“: vydanie karty „My Intimissimi“ (ďalej len karta „My Intimissimi“) a jej používanie sa riadia nasledujúcimi podmienkami (ďalej len „pravidlá“), ktoré si musí „zákazník-držiteľ“ pozorne prečítať.
Activation of “My Intimissimi” Card, via the methods set out under BOD 6 below implies the Customer's acceptance of these Rules. Aktiváciou karty „My Intimissimi“ spôsobmi uvedenými v bode 6 nižšie zákazník vyslovuje súhlas s týmito pravidlami. V prípade zmeny politiky spoločnosti si Calzedonia SLOVAK s.r.o. vyhradzuje právo čas od času tieto pravidlá zmeniť, a to aj čiastočne, pričom výsledné zmeny nadobudnú účinnosť 10 (desať) po sebe nasledujúcich dní po ich uverejnení na stránke www.intimissimi.com/myintimissimi.
V prípade, že „zákazník-držiteľ“ neakceptuje tieto zmeny, je oprávnený zrušiť svoju registráciu. Toto právo si môže uplatniť kedykoľvek a spôsobom, ako je uvedené nižšie.
Používanie karty po nadobudnutí účinnosti zmien však nepriamo predstavuje prijatie uplatnených zmien.
V prípade zmeny politiky spoločnosti si Calzedonia SLOVAK s.r.o. tiež vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť tento vernostný program, dočasne alebo natrvalo, bez toho, aby mal zákazník akékoľvek právo podať sťažnosť (s ohľadom na dodržiavanie akýchkoľvek práv, ktoré už zákazník-držiteľ v tom čase mal), a to oznámením o pozastavení prostredníctvom webovej stránky www.intimissimi.com/loyaltylanding a/alebo v kamenných predajniach, ktoré sa programu zúčastňujú. Pozastavenie nadobúda účinnosť 10 (desať) po sebe nasledujúcich dní po jeho oznámení na webovej stránke. .
Tieto pravidlá si možno kedykoľvek prečítať na stránke www.intimissimi.com/myintimissimi.

1. Usporiadateľ

CALZEDONIA SLOVAK s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004.

2. Možnosti zapojenia sa

• Všetky kamenné predajne „Intimissimi“ a „Intimissimi Uomo“, či už sú riadené priamo spoločnosťou CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. (tzv. „priame predajne“) alebo franšízy, a preto spravované inými spoločnosťami (tzv. „franchisingové obchody“), ktoré sa zúčastňujú programu zobrazovaním príslušných reklamných materiálov a informácií. Zoznam predajní, ktoré sa zúčastňujú programu je k dispozícii na stránke www.intimissimi.com/myintimissimi.
• Web stránka e-commerce www.intimissimi.com

3. Územie

Národné územie Slovenskej republiky.

4. Druh / názov / cieľ programu / trvanie

Tento program je vernostný program, ktorý zahŕňa zbieranie bodov na kartu s názvom „My Intimissimi“ a ponúka exkluzívne výhody držiteľom tejto karty. Cieľom programu je podporiť vernosť zákazníka prostredníctvom vernostného programu ponúkajúceho výhody zákazníkom, ktorí sú držiteľmi karty „My Intimissimi“. S výhradou ustanovení uvedených v preambule vyššie, v bode 7 („Ako to funguje“) a bode 10 („Prerušenie programu - Deaktivácia karty - Rôzne“), karta „My Intimissimi“ nemá dátum skončenia platnosti.

5. Pre koho je karta určená?

Zákazníci, ktorí dovŕšili vek najmenej osemnásť rokov a sú držiteľmi karty „My Intimissimi“ v súlade s nižšie uvedenými podmienkami týkajúcimi sa registrácie a prevádzky programu.

6. Ako sa zaregistrovať

Na získanie statusu „Essential“ je zákazníkovi vydaná „prázdna“ karta v papierovej forme priamo na predajnom mieste alebo v digitálnej forme prostredníctvom stránky www.intimissimi.com/myintimissimi. Zákazník si musí kartu následne „aktivovať“ na www.intimissimi.com/myintimissimi, alebo tak môže urobiť priamo na jednotlivých predajných miestach za pomoci personálu. Registrácia za účelom získania karty „My Intimissimi“ je podmienená vytvorením špeciálneho účtu „My Intimissimi“, ktorý zákazníkovi umožní prístup na jeho osobnú stránku na webovej stránke elektronického obchodu značky. Zákazník môže „prázdnu“ kartu použiť okamžite po jej prepojení s nákupom, avšak za tento nákup získa platné body len po „aktivovaní“ karty: dátum prihlásenia sa do programu je buď dátum prvého nákupu alebo dátum registrácie/aktivácie, v závislosti od toho, čo nastane skôr. Registračné systémy bránia zákazníkom vo veku menej ako osemnásť rokov prihlásiť sa do vernostného programu. Proces aktivácie a registrácie musí byť v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Karta „My Intimissimi“ je osobná a neprenosná. Žiadny zákazník nesmie aktivovať iné karty, kým je jedna karta stále platná. Karta „My Intimissimi“ je určená iba na súkromné použitie a nemôže sa používať na komerčné účely. V prípade straty alebo odcudzenia karty „My Intimissimi“ by sa mal zákazník obrátiť na ktorúkoľvek z kamenných predajní „Intimissimi“ alebo „Intimissimi Uomo“, ktoré sa zúčastňujú programu a požiadať o náhradu: po skontrolovaní údajov zákazníka bude stratená/odcudzená karta zrušená a zákazníkovi bude okamžite vydaná nová karta, čo mu umožní získať späť všetky body, ktoré do toho času nazbieral a nevyužil. Zákazníci sa môžu z vernostného programu kedykoľvek odhlásiť, kontaktovaním zákazníckej linky na čísle 08000-002427 alebo na stránke www.intimissimi.com/myintimissimi.

7. Ako to funguje.

Používaním karty "My Intimissimi" môžu zákazníci dosiahnuť 3 rôzne úrovne stavu zbieraním bodov zo svojich nákupov. S vyšším stavom získajú zákazníci vyššiu úroveň výhod.

Status „Essential“:

 • Je udelený okamžite po aktivácii a registrácii "prázdnej" karty;
 • Keď zákazník so "Status Essential" dosiahne 200 bodov, posunie sa do vyššej úrovne – "Status Superior" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne.
 • Ak zákazník so " Status Essential" nedosiahne 200 bodov do 365 dní od dátumu prihlásenia, ostáva v " Status Essential" a získané body sa mu vynulujú.
 • Ak zákazník so "Status Essential" dosiahne 1000 bodov pred dosiahnutím "Status Superior", Posunie sa priamo do "Status Privilege" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne;

Status „Superior“:

 • Zákazníci dosiahnuť túto úroveň po nazbieraní 200 bodov: po dosiahnutí 200 bodov dostanú zákazníci ponuku prevziať si novú kartu "Status Superior" v každej predajni "Intimissimi" alebo "Intimissimi Uomo", ktorá sa podieľa na akcii. Pri postupe na novú úroveň sa okamžite pripíšu zvyšné body, ktoré zákazníkovi ostali po dosiahnutí novej úrovne; úroveň sa zmení bez ohľadu na to, či si zákazník prevezme novú kartu.
 • Po dosiahnutí 1000 bodov, zákazník postupuje na úroveň "Status Privilege" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne;
 • Ak zákazník rok po dosiahnutí " Status Superior ", a každý nasledujúci rok:
  • získa od 200 do 999 bodov, udržiava si " Status Superior " na ďalší rok a zvyšné body sa mu vynulujú;
  • získa menej ako 200 bodov, body sa mu vynulujú a prepadne sa do „Status Essential“.

Status „Privilege“:

 • Zákazníci dosiahnu "Status Privilege" po nazbieraní 800 bodov po dosiahnutí "Nadštandardného stavu", alebo po nazbieraní 1000 bodov od dosiahnutia "Základného stavu"; Pri postupe na novú úroveň sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne: zákazník dostane ponuku na prebratie novej karty "Status Privilege" v ktorejkoľvek predajni "Intimissimi" alebo "Intimissimi Uomo", ktoré sa zúčastňujú programu;
 • Ak zákazník rok po dosiahnutí " Status Privilege ", a každý nasledujúci rok:
  • získa aspoň 1000 bodov, udržiava si " Status Privilege " a ostávajú mu všetky zvyšné body, okrem 1000 bodov nutných na udržanie stavu.
  • získa menej ako 1000 bodov, body sa mu vynulujú a prepadne sa do " Status Superior ".

Každá zmena stavu, ako aj všetka nevyhnutná komunikácia ohľadom účasti vo vernostnom programe, a poskytovania služieb k nemu pripojených (napríklad potvrdenie registrácie/zrušenia, zmeny stavu, špeciálne zľavy alebo exkluzívne darčeky) sa považujú za nutné pre fungovanie programu. Preto zákazník prijatím týchto pravidiel vyjadruje súhlas so zasielaním uvedených oznámení, ktoré sa budú posielať na adresu uvedenú v registračnom formulári tohto programu. Odmietnutie prijímania tejto komunikácií znemožní spoločnosti Calzedonia Slovak implementáciu programu a poskytovanie súvisiacich služieb. Každé odmietnutie počas vernostného programu má za následok jeho automatické prerušenie.

8. získavanie bodov

Vernostné body sa automaticky pripíšu na aktivovanú kartu „My Intimissimi“ pri každom nákupe uskutočnenom v kamennej predajni „Intimissimi“ alebo „Intimissimi Uomo“, ktoré sa zúčastňujú programu alebo prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.intimissimi.com/myintimissimiZa účelom pripísania bodov z nákupov v elektronickom obchode na kartu si ju musia zákazníci zaregistrovať vo svojom účte elektronického obchodu. Číslo karty sa zadá iba raz a pri následných nákupoch si ho systém automaticky zapamätá. Za každé minuté euro so zaokrúhlením nadol bude pridelený jeden bod (napr. 1,99 € = 1 bod). Aby si zákazníci mohli nárokovať body, musia sa pred vystavením dokladu o zaplatení identifikovať predložením svojej karty „My Intimissimi“ alebo uvedením svojho priezviska a mena alebo e-mailovej adresy použitých pri aktivácii karty. V prípade online nákupov musia zákazníci prejsť na webovú stránku zadaním svojich údajov. V prípade, že držiteľ karty neposkytne svoju identifikáciu vyššie uvedeným spôsobom, body nezíska a nebude možné ich následne pripísať. Zákazníci si môžu kedykoľvek skontrolovať stav svojich bodov tým, že o to požiadajú v niektorej z kamenných predajní „My Intimissimi“ alebo „Intimissimi Uomo“, ktoré sa zúčastňujú programu alebo prostredníctvom webovej stránky www.intimissimi.com/loyaltylanding. Systém bude body pripisovať a zaznamenávať každý deň; v prípade technických problémov môžu byť pripísané neskôr, avšak maximálne do 15 dní. Vrátené položky budú viesť k odpísaniu bodov podľa rovnakých kritérií, ktoré platia pri pripisovaní bodov. Pri vydaní „darčekovej karty Intimissimi“ sa pripíše zodpovedajúci počet bodov. Pri následných nákupoch zaplatených čiastočne/úplne darčekovou kartou držiteľom tejto karty nebudú pripísané žiadne body za časť nákupu zaplatenú darčekovou kartou. Môžu sa organizovať akcie, v rámci ktorých bude udelený dvojnásobný alebo trojnásobný počet bodov, pričom tieto akcie budú adekvátne reklamované a oznámené. Karta nie je v žiadnom prípade platobnou kartou; pripísané body nemôžu byť prevedené alebo zamenené za hotovosť ani tovar.

8.1. Získavanie bodov a cezhraničné výhody

Zákazník, ktorý je držiteľom karty „My Intimissimi“, môže zbierať body aj za nákupy na predajných miestach nachádzajúcich sa na nižšie uvedených územiach. Vyššie uvedené zbieranie bodov umožní pripisovanie bodov na dosiahnutie statusu a využívanie odmien poskytovaných v súlade s týmito podmienkami na Slovensku. Vernostné body budú pripísané na kartu zákazníka „My Intimissimi“ podľa nasledujúcej tabuľky. Len pri nákupoch v Rusku budú vernostné body pripísané po predložení vernostnej karty.

 • KRAJINA: RAKÚSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: BELGICKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL/ESSENTIEL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR/SUPÉRIEUR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE/PRIVILÈGE
 • KRAJINA: FRANCÚZSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIEL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPÉRIEUR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILÈGE
 • KRAJINA: NEMECKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: TALIANSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: VANTAGE
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: JAPONSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 100 YEN = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: SILVER
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: GOLD
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PLATINUM
 • KRAJINA: POĽSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 4 PLN = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: PORTUGALSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: ŠPANIELSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: ŠVÉDSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 CHF = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL/ESSENTIEL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR/SUPÉRIEUR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE/PRIVILÈGE
 • KRAJINA: USA
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 USD = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: HOLANDSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu:PRIVILEGE
 • KRAJINA: ČESKÁ REPUBLIKA
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 25 CZK = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: MAĎARSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 300 HUF = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: HONG KONG
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 10 HKD= 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: LUXEMBURSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: ŠVÉDSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 10 SEK = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: RUSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 100 RUB = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: SLOVINSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: KYPR
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: MALTA
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: ESTÓNSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: LITVA
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 1 € = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: UKRAJINA
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 50 UAH = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE
 • KRAJINA: RUMUNSKO
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY: 5 LEI = 1 BOD
 • ÚROVEŇ 1 - Názov statusu: ESSENTIAL
 • ÚROVEŇ 2 - Názov statusu: SUPERIOR
 • ÚROVEŇ 3 - Názov statusu: PRIVILEGE

Zákazník, ktorý je držiteľom karty „My Intimissimi“ a ktorý nakupuje na predajných miestach nachádzajúcich sa na vyššie uvedených územiach, môže využívať výhody výlučne v čase nákupu, ako aj ďalšie výhody v rámci zliav poskytovaných jednotlivými krajinami podľa aktuálneho statusu zákazníka.

9. Výhody

Držitelia karty "My Intimissimi" môžu využívať výhody vyplývajúce z početných zliav, propagačných akcií, cien a špeciálnych iniciatív, ktoré budú v prípade potreby primerane propagované a oznámené.
Zákazníci môžu využívať špeciálne výhody iba po predložení karty "Moje Intimissimi". Nastavujú sa predovšetkým nasledovné zľavy:

 • Bezplatný dovoz z e-shopu pre zákazníkov s akýmkoľvek statusom
 • Po prihlásení zákazník získa 20 bodov
 • Na ich narodeniny a v období počas 7 dní pred až 21 dní po ich narodeninách majú zákazníci v Základnom stave nárok na dvojnásobok bodov za nákupy
 • Pri získaní 200 bodov majú zákazníci v Superior stave nárok na poukaz na 15% zľavu pri nákupe nad 69€ s platnosťou 60 dní (zľavu nie je možné uplatniť na už zľavnené výrobky a možno ju kombinovať s produktmi v promo akcii)
 • Pri získaní 200 bodov majú zákazníci v Privilege stave nárok na poukaz na 20% zľavu pri nákupe nad 69€ s platnosťou 60 dní (zľavu nie je možné uplatniť na už zľavnené výrobky a možno ju kombinovať s produktmi v promo akcii)
 • Na ich narodeniny a v období počas 7 dní pred až 21 dní po ich narodeninách majú zákazníci v Superior stave nárok na jednorazovú 20% zľavu za nákup
 • Na ich narodeniny a v období počas 7 dní pred až 21 dní po ich narodeninách majú zákazníci v Privilege stave nárok na jednorazovú 25% zľavu za nákup

10. Prerušenie programu - deaktivácia karty - rôzne

Spoločnosť CALZEDONIA SLOVAK si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť vernostný program „Mi Intimissimi“ a s ním súvisiace služby.
Zákazníci budú o týchto zmenách, pozastaveniach a prerušeniach adekvátne informovaní na webovej stránke www.intimissimi.com a/alebo v kamenných predajniach, ktoré sa zúčastňujú programu.
Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné zákonné právo, vrátane práva na náhradu škody, CALZEDONIA SLOVAK je oprávnená odobrať zákazníkovi právo používať kartu a deaktivovať ju v prípade, že je karta použitá v rozpore s týmito pravidlami alebo v prípade nezákonného použitia alebo použitia, ktoré poškodzuje dobré meno spoločnosti „Intimissimi“ a jej značky.
Okrem toho si CALZEDONIA SLOVAK, na základe predchádzajúceho upozornenia, vyhradzuje právo deaktivovať kartu „My Intimissimi“ a súvisiacu aktiváciu/registráciu v prípade, ak sa karta nepoužíva, alebo ak zákazník zostane neaktívny dlhšie ako 5 rokov. Zrušením a deaktiváciou karty zákazník už nebude môcť využívať výhody a služby ponúkané kartou „My Intimissimi“.
CALZEDONIA SLOVAK nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame následky súvisiace s technickými problémami vernostného programu z dôvodov, ktoré sú mimo jej kontrolu.
CALZEDONIA SLOVAK nenesie zodpovednosť za žiadne podvodné, neoprávnené alebo nezákonné používanie karty.

11. Ochrana osobných údajov


Aké kategórie osobných údajov použijeme?

Potrebujeme spracovať predovšetkým osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v čase registrácie (Bez poskytnutia údajov označených hviezdičkou nie je možné dokončiť registráciu; v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných miest za pomoci personálu sú telefónne číslo alebo e-mailová adresa povinné údaje. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné dokončiť registráciu.) a údaje týkajúce sa nákupov uskutočnených na niektorom z predajných miest Intimissimi. Tieto údaje zahŕňajú napríklad cenu a typ zakúpených výrobkov. S vaším súhlasom môžeme použiť aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytujete dobrovoľne v čase registrácie alebo týkajúce sa spôsobu, akým chcete s nami komunikovať (ďalej spoločne len „údaje“). Presnejšie povedané, budeme zhromažďovať:

More precisely, we could collect:

 • nepovinné údaje požadované prostredníctvom registračného formulára alebo, v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných miest, údaje ako meno, priezvisko, adresa, PSČ, krajina a provincia sú nepovinné údaje;
 • údaje, ktoré môžeme získať preskúmaním vašej interakcie s nami, prostredníctvom e-mailov alebo newsletterov, našich internetových stránok a aplikácií, ktoré môžu byť vyvinuté nami alebo tretími stranami (ďalšie informácie nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov);
 • údaje, ktoré môžete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých ste registrovaný/á.

Na aké účely spracúvame vaše údaje a z akých právnych dôvodov?

Vaše údaje môžeme použiť, vrátane elektronického spôsobu:
a) na spravovanie vašej účasti na vernostnom programe Intimissimi. Vaše údaje budú použité na poskytnutie zliav a iných výhod, ktoré môžu byť pre vás k dispozícii, a všeobecnejšie, na všetky súvisiace zmluvné a administratívne povinnosti.

b) na poskytnutie personalizovanej služby pre vás v kamenných predajniach, kde je vernostný program My Intimissimi aktívny. Nech ste kdekoľvek, môžete získať pomoc a radu od nášho personálu ohľadne položiek (napr. veľkosť, farba alebo vzor) zakúpených za uplynulých 12 mesiacoch na ktoromkoľvek predajnom mieste Intimissimi alebo online. Keďže Intimissimi je globálnou značkou, takéto použitie vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu nám umožňuje zlepšovať kvalitu našich služieb v mieste predaja a zabezpečiť ich kontinuitu. Ak si však neželáte dostávať túto pomoc, stačí, aby ste v čase registrácie prípadne neskôr požiadali, aby sa vaše údaje na tento účel nepoužili.S vaším súhlasom môžeme vaše údaje použiť aj na tieto účely: c) zasielanie newsletterov, informácií o nami poskytovaných výrobkoch a službách, ponukách a akciách, ako aj vykonávanie prieskumov trhu prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete. Napríklad vám môžeme posielať e-maily alebo textové správy (napr. SMS a WhatsApp), posielať propagačné materiály na vašu poštovú adresu alebo vás kontaktovať telefonicky prostredníctvom operátora. Naše výrobky sa predávajú pod nasledujúcimi značkami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI a SIGNORVINO.

porozumeli vášmu vkusu a záujmu o naše produkty a komunikáciu, môžeme preskúmať, a to aj pomocou automatizovaných systémov, informácie poskytnuté v čase vašej registrácie do vernostného programu My Intimissimi, nákupy uskutočnené na našich predajných miestach Intimissimi za posledných 12 mesiacov, váš záujem o komunikačné letáky a newslettery, ktoré vám zasielame, návštevu našich webových stránok, používanie našich aplikácií a záujem o naše sociálne siete (napr. Facebook). Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme získať prehliadaním našich webových stránok a/alebo používaním našich aplikácií, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Nakoniec môžeme obohatiť váš profil o štatistické informácie, ktoré môžeme legálne získať z iných zdrojov: napríklad vo vzťahu k oblasti vášho bydliska (napr. demografické údaje, georeferenčné údaje atď.) alebo k elektronickým nástrojom, ktoré používate na interakciu s nami.

V každom prípade je táto profilovacia činnosť zameraná na lepšie prispôsobenie našich služieb a nemá na vás žiadny právny ani iný významný vplyv.
Vaša registrácia do vernostného programu My Intimissimi nie je v žiadnom prípade podmienená poskytnutím vyššie uvedených súhlasov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje nebudú spracovávané dlhšie ako je lehota potrebná na spravovanie vašej účasti vo vernostnom programe My Intimissimi. Informácie týkajúce sa vašich nákupov a vašich interakcií s nami sa v žiadnom prípade nebudú spracovávať dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa, kedy boli zhromaždené. Ak sa rozhodnete opustiť vernostný program My Intimissimi, vaše údaje budú do nasledujúcich 3 mesiacov vymazané.

Komu oznámime vaše údaje?

Za účelom spravovania vernostného programu My Intimissimi a na administratívne účely môžeme vaše údaje oznámiť našim poskytovateľom služieb (napr. IT služby) a spoločnostiam, ktoré spravujú predajné miesta Intimissimi prítomné v jednotlivých krajinách, kde je vernostný program My Intimissimi aktívny, pričom títo budú pôsobiť ako sprostredkovatelia údajov, a iným tretím stranám, ak na to existuje zákonná povinnosť. Úplný zoznam takýchto spoločností vám bude sprístupnený po zaslaní písomnej žiadosti na nasledujúce kontaktné údaje.

Ako bude regulovaný prenos vašich údajov do krajín mimo EÚ?

Vaše údaje môžu byť prenesené mimo územia Európskej únie, a to aj do krajín, kde môže byť úroveň ochrany osobných údajov nižšia ako úroveň zaručená právnymi predpismi EÚ. Takýto prenos v každom prípade podlieha primeraným zárukám na ochranu vašich údajov a najmä štandardným zmluvným doložkám schváleným rozhodnutím Komisie 2010/87/EÚ.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a nesúhlas s používaním údajov, ako aj právo požiadať o prenos niektorých údajov.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, a ak áno, má právo na prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:
a) účel spracovania;
(b) príslušné kategórie osobných údajov;
(c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s potvrdením, či sú zavedené primerané záruky;
(d) ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týkajúce sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu; (f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
(g) ak osobné údaje neboli zhromaždené od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
(h) existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania,

ktorý má právne účinky, týkajúce sa dotknutej osoby, alebo ju podobne významne ovplyvňuje, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o odôvodnení, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu
Máte právo bez zbytočného odkladu na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie
Máte právo na bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov, ak existujú niektoré z týchto dôvodov:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
(b) stiahli ste svoj súhlas so spracovaním a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracovanie;
(c) vzniesli ste voči spracovaniu námietky a neexistujú žiadne naliehavé oprávnené dôvody na spracovanie;
(d) osobné údaje boli spracované nezákonne;
(e) osobné údaje musia byť vymazané za účelom dodržania zákonnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na obmedzenie spracúvania, ak platí jedna z týchto podmienok:
(a) napadnutie presnosti osobných údajov počas obdobia nevyhnutného na overenie správnosti týchto osobných údajov prevádzkovateľom údajov;
(b) spracúvanie je nezákonné, nesúhlasili ste s vymazaním osobných údajov a požadujete obmedzenie ich použitia;
(c) hoci prevádzkovateľ údajov už osobné údaje na účely spracovania nepotrebuje, sú potrebné na zistenie, uplatnenie alebo ochranu práva na súde;
(d) vzniesli ste námietky proti spracovaniu až do overenia možnej miery prevalencie našich legitímnych dôvodov.

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je založené na legitímnom záujme prevádzkovateľa údajov vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa vzťahuje na takýto priamy marketing.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo dostávať v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte automatickým zariadením, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo na prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi údajov bez toho, aby takémuto prenosu prevádzkovateľ, ktorému ste údaje poskytli, bránil, ak:
(a) spracúvanie vychádza zo súhlasu alebo zo zmluvy; a
(b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Na vašu žiadosť a ak je to technicky možné, môžete priamo preniesť osobné údaje inému prevádzkovateľovi údajov.

Právo podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov
Ak dotknutá osoba usúdi, že pri spracúvaní jej osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení nariadenia EÚ č. 2016/679 je oprávnená podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov s cieľom chrániť svoje práva.

Ako môžete zmeniť svoje preferencie alebo odvolať súhlas?

Kedykoľvek môžete skontrolovať, upraviť alebo odvolať svoj súhlas v súvislosti s účelmi stanovenými v písmenách (c) a (d) (vrátane vyhlásenia, že si neželáte dostávať obchodné informácie e-mailom a/alebo prostredníctvom textových správ) a/alebo požadovať, aby vaše údaje neboli použité na účely uvedené v písmene (b).

Pokiaľ ide o registráciu vykonanú online, môžete zmeniť svoje preferencie:

 • pomocou svojho registračného účtu v časti preferencie ochrany osobných údajov;
 • kontaktovaním našej zákazníckej linky;
 • kontaktovaním prevádzkovateľa údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Pokiaľ ide o registráciu vykonanú na niektorom z predajných miest:

 • vytvorením účtu a použitím rovnakých údajov, aké ste uviedli pri registrácii;
 • kontaktovaním našej zákazníckej linky;
 • kontaktovaním prevádzkovateľa údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Kto sú prevádzkovatelia údajov?

Prevádzkovateľom údajov na účely písmena (a) je CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.. Prevádzkovateľom údajov na účely písmena (c) a (d) je CALZEDONIA S.p.A.. Na účely písmena (b) spoločnosť Calzedonia S.p.A. a spoločnosť CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. budú pôsobiť ako spoloční prevádzkovatelia údajov.

Ako kontaktovať spoločnosť Calzedonia S.p.A., spoločnosť CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. a úradníka pre ochranu údajov s cieľom uplatniť si svoje práva?

Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti prevádzkovateľom údajov a/alebo úradníkovi pre ochranu údajov na nižšie uvedenej adrese:Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sídlo: Via Monte Baldo n. 20 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Taliansko

Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Calzedonia S.p.A.:

Email: dpo@calzedonia.comCALZEDONIA SLOVAK s.r.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

Ako vás budeme informovať o akýchkoľvek zmenách vykonaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže podliehať zmenám a aktualizáciám v dôsledku zmien týkajúcich sa spôsobu, akým spracúvame vaše údaje alebo iných informácií, ktoré vám poskytujeme. V každom prípade, akékoľvek zmeny zaistia úplnú ochranu vašich práv. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám, ktoré môžu obmedziť záruky na ochranu vašich údajov alebo vaše práva v súvislosti s aktuálnou verziou, pred začatím spracovania vašich údajov novým spôsobom, budete o tom okamžite informovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli a budete mať zaručené právo odhlásiť sa z vernostného programu Intimissimi alebo, v každom prípade, zmeniť svoj súhlas a preferencie. Každopádne vás vyzývame, aby ste si čas od času prečítali aktualizované zásady ochrany osobných údajov uverejnené na tejto stránke.

12. kontaktné údaje

Akékoľvek ďalšie informácie o karte „My Intimissimi“ získate na stránke www.intimissimi.it alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o zákazníka na čísle 0800-002427 alebo v ktorejkoľvek kamennej predajni „Intimissimi“ alebo „Intimissimi Uomo“, ktorá sa zúčastňuje programu.

Potvrdzujem, že som si prečítal/a vyššie uvedené pravidlá a podmienky používania, rozumiem ich obsahu a prijímam ich v plnom rozsahu.

Navštívte internetový obchod svojej krajiny: