Preambule

CALPRA s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 27221181, DIČ CZ27221181 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 105505 (dále jen „Společnost“), poskytuje, za níže uvedených podmínek, slevy, výhody a jiné služby (dále jen „Výhody“) v obchodech označených obchodní značkou Společnosti ve znění „Intimissimi“ (ve vyznačených obchodech, které jsou účastníky věrnostního programu) a na webových stránkách www.intimissimi.com/myintimissimi zákazníkům, a to zákazníkům, kteří mají zájem těchto Výhod využívat po splnění níže uvedených podmínek.

Využití těchto výhod je podmíněné splněním níže uvedených podmínek, zejména vlastnictvím karty označené jako „My Intimissimi“ ze strany Zákazníka: vydání karty „My Intimissimi“ (dále jen „Karta“), její aktivace a používání se řídí následujícími podmínkami (dále uváděnými jen jako „Pravidla“), jež jsou „Zákazníkovi-Držiteli karty“ vždy poskytnuty a zpřístupněny k prostudování, přičemž Zákazník převzetím Karty potvrzuje, že se s Pravidly dostatečně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Převzetím a aktivací Karty „My Intimissimi“ jedním ze způsobů uvedených v článku 6 níže, Zákazník akceptuje tato Pravidla.

Společnost CALPRA si vyhrazuje právo v Pravidlech provést změny. Takové změny nabydou účinnosti 10 (deset) kalendářních dnů od jejich zveřejnění www.intimissimi.com/myintimissimi. Společnost CALPRA vždy s dostatečným předstihem bude Zákazníky informovat o změnách Pravidel, které budou v dostatečném předstihu zveřejněny v souladu s platnými právními předpisy a budou k dispozici Zákazníkům k prostudování zejména na webových stránkách společnosti CALPRA.

V případě, že „Zákazník-Držitel karty“ není ochoten akceptovat provedené změny, je oprávněn zrušit svou registraci. Tento nárok je možno uplatnit kdykoliv v souladu s následujícími Podmínkami. Zákazník automaticky akceptuje změny Podmínek použitím Karty poté, co příslušné změny nabydou účinnosti. Zákazník byl o akceptaci změny formou použití karty předem upozorněn.

Společnost CALPRA si rovněž vyhrazuje právo fungování Výhod, tj. věrnostního programu kdykoliv dočasně či trvale pozastavit, aniž by tím Zákazníkovi vzniklo právo na náhradu (s výjimkou jakýchkoliv práv, která již byla Zákazníkovi-Držiteli karty, v danou chvíli přiznaná). Pozastavení programu probíhá oznámením na internetových stránkách na adrese www.intimissimi.com/myintimissimi a/nebo v obchodech, jež se věrnostního programu účastní.

Tato Pravidla jsou vždy k dispozici k nahlédnutí na stránce www.intimissimi.com/myintimissimi.

1. Organizátor

CALPRA s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 27221181, DIČ CZ27221181 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 105505.

2. Způsoby zapojení

• Všechny obchody „Intimissimi“ a „Intimissimi Uomo“, a to jak obchody řízené přímo společností CALPRA (takzvané „přímé obchody“) tak i obchody řízené jinými společnostmi, na základě zejména smluvního vztahu uzavřeného se společností CALPRA (takzvané „franšízy“), které se účastní věrnostního programu a mají vystavený příslušný reklamní a informační materiál k věrnostnímu programu. Seznam obchodů účastnících se věrnostního programu je k dispozici na adrese www.intimissimi.com/myintimissimi.
• Internetové stránky online shopu www.intimissimi.com

3. Teritorium

Území České republiky.

4. Druh / název / účel programu / doba trvání

Tato iniciativa představuje věrnostní program, který spočívá ve sbírání bodů na Kartě digitálním, tj. na kartě s názvem „My Intimissimi“ a v jehož rámci jsou Zákazníkovi, jako držiteli Karty nabízeny exkluzivní výhody. Cílem programu je podpořit věrnost Zákazníka-Držitele Karty „My Intimissimi“. S výhradou ustanovení uvedených v Preambuli výše, dále v článku 7 („Jak to funguje“) a v článku 10 („Přerušení programu – Deaktivace karty – Různá ustanovení“) nemá Karta „My Intimissimi“ žádné mezní datum platnosti. O ukončení Výhod, tj. programu bude Zákazník informován opět zveřejněním této informace na webových stránkách společnosti CALPRA.

5. Držitelé.

Držitelem Karty se může stát kterýkoliv koncový zákazník, který dosáhl věku osmnácti (18) let. Kartu „My Intimissimi“ si její Držitel aktivuje podle níže uvedených podmínek registrace a fungování programu.

6. Jak se zaregistrovat

Kartu s přidělením úrovně „Status Silver"" vystaví zákazníkovi v digitálním formátu přímo obchod, a to prostřednictvím internetových stránek www.intimissimi.com/loyaltylanding nebo na telefonním čísle zákaznické linky 0800-143721.
Registrace do věrnostního programu My Intimissimi karta vyžaduje vytvoření speciálního účtu „My Intimissimi"", který zákazníkovi umožní získat přístup na jeho osobní stránku na internetových stránkách online obchodu dané značky.
Proces registrace zabrání, aby se do věrnostního programu přihlásili nezletilí zákazníci.
Postupy aktivace a registrace probíhají v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Karta My Intimissimi se vydává na jméno a je nepřenosná. Žádný zákazník si nemůže aktivovat žádnou další kartu, pokud je jedna jeho karta stále platná.
Karta My Intimissimi slouží výhradně pro soukromé použití a nelze ji využít k obchodním účelům.
Zákazník může bez dalšího požádat o zrušení svého členství ve věrnostním programu na telefonním čísle zákaznické linky 0800-143721 nebo přes internetové stránky www.intimissimi.com/loyaltylanding.

7. Jak to funguje

Karta „My Intimissimi“ poskytuje Zákazníkovi-Držiteli Karty možnost sbíráním bodů za své nákupy dosáhnout na tři různé statusy věrnostního programu. Zákazníkovi budou vždy nabídnuty výhody v souladu s jeho dosaženým statusem ve věrnostním programu.

„Status Silver“:

 • • Tento status je udělen okamžitě při aktivaci/registraci „prázdné“ Karty;
 • • Jakmile Zákazník na úrovni „Status Silver“ dosáhne 200 bodů, dostane se o úroveň výše na následující status, jímž je „Status Gold“. Jakékoliv body nad rámec bodů využitých pro dosažení nového statusu budou přičteny ke statusu „Status Gold“;
 • • Jestliže Zákazník na úrovni „Status Silver“ nedosáhne 200 bodů do 365 dnů od data aktivace věrnostního programu, pak zůstane na úrovni „Status Silver“ a jeho body budou vynulovány;
 • • Jestliže Zákazník na úrovni „Status Silver“ dosáhne 1000 bodů před dosažením statusu „Status Gold“, pak přejde rovnou do statusu „Status Platinum“, na který mu budou okamžitě připisovány jakékoliv body nad rámec bodů použitých k dosažení tohoto nového statusu.

„Status Gold“:

 • • K dosažení tohoto statusu musí Zákazník do 365 dnů od aktivace Karty získat 200 bodů: po dosažení 200 bodů obdrží Zákazník výzvu, aby si vyzvedl novou Kartu pro „Status Gold“, a to v jakémkoliv obchodu „Intimissimi“ nebo „Intimissimi Uomo“, který je účastníkem věrnostního programu. K tomuto novému statusu budou okamžitě připisovány jakékoliv body nad rámec bodů využitých pro dosažení statusu „Status Gold“; ke změně statusu dojde bez ohledu na to, zda si Zákazník vyzvedne novou Kartu či nikoliv;
 • • Po dosažení 1000 bodů ve statusu „Status Gold“ se Zákazník dostane do úrovně „Status Platinum“, na který mu budou okamžitě připisovány jakékoliv body nad rámec bodů použitých k dosažení tohoto nového statusu.
 • • Rok po dosažení úrovně „Status Gold“ a každý rok poté platí následující:
 • • jestliže Zákazník získá 200 až 999 bodů, udrží si „Status Gold“ na další rok a jeho zůstatek bodů bude vynulován;
 • • jestliže Zákazník získá méně než 200 bodů, pak bude jeho zůstatek bodů vynulován a daný Zákazník se vrátí zpět na „Status Silver“.

„Status Platinum“:

 • • Zákazník dosáhne statusu „Status Platinum“ při získání 800 bodů od okamžiku, kdy dosáhl statusu „Status Gold“, nebo jestliže získá 1000 bodů od okamžiku, kdy mu byl přidělen „Status Silver“; Zákazník obdrží výzvu k vyzvednutí nové karty pro „Status Platinum“ v jakémkoliv obchodu „Intimissimi“ nebo „Intimissimi Uomo“, který je účastníkem věrnostního programu;
 • • Rok po dosažení úrovně „Status Platinum“ a každý rok poté platí následující:
 • • jestliže Zákazník získá alespoň 1000 bodů, udrží si „Status Platinum“ a jeho zůstatek bodů bude vynulován;
 • • jestliže Zákazník získá méně než 1000 bodů, pak bude jeho zůstatek bodů vynulován a daný Zákazník se vrátí zpět na „Status Gold“.

Každá změna stavu, jakož i veškerá komunikace týkající se účasti na věrnostním programu, která je nezbytně nutná pro poskytování služeb s ním spojených (jako například potvrzení přihlášení do programu/zrušení účasti, změny stavu, speciální slevové nabídky nebo exkluzivní dárky), musejí být považovány za nezbytné pro fungování samotného programu. Z tohoto důvodu akceptováním těchto Pravidel Zákazník souhlasí s přijímáním komunikace, která bude zasílána na adresy uvedené na registračních formulářích pro přihlášení do programu. Odmítnutí přijímání komunikace zabrání společnosti CALPRA v realizaci daného programu a poskytování služeb s ním spojených. Jakékoliv odmítnutí vyjádřené v průběhu daného programu bude vést automaticky ke zrušení účasti ve věrnostním programu.

8. získávání bodů

Věrnostní body budou automaticky připisovány na aktivovanou Kartu „My Intimissimi“ při každém nákupu provedeném v obchodě „Intimissimi“ nebo „Intimissimi Uomo“, který se účastní věrnostního programu, nebo při nákupu uskutečněném přes internetové stránky elektronického obchodu na adrese www.intimissimi.com/myintimissimi. Za každých utracených 25 CZK (dvacet pět korun) bude připsán na účet věrnostního programu jeden bod, přičemž se zaokrouhluje směrem dolů (např. 49 CZK = 1 bod).

Aby měl Zákazník možnost nechat si připsat body, musí se identifikovat před vytištěním účtenky předložením své karty „My Intimissimi“ nebo uvedením svého příjmení a jména nebo e-mailové adresy použité pro aktivaci Karty. V případě online nákupů musí Zákazník provést přístup na internetové stránky zadáním svých údajů.

Pokud by Držitel karty neposkytl své identifikační údaje výše uvedeným způsobem, nedojde k získání bodů a nebude možné tyto body dodatečně připsat na jeho účet věrnostního programu. Společnost CALPRA se zavazuje dodržovat všechny předpisy k ochraně osobních údajů Zákazníků, zejména s nakládáním a uchováváním osobních údajů Zákazníků.

Zákazník-Držitel Karty si může kdykoliv zkontrolovat stav svých bodů v jakémkoliv obchodu „Intimissimi“ nebo „Intimissimi Uomo“, který je účastníkem věrnostního programu, nebo přes internetové stránky www.intimissimi.com/myintimissimi. Body budou připisovány a zaznamenávány systémem v denních intervalech; v případě technických problémů mohou být připsány v delší lhůtě, maximálně však 15 dnů.

Vrácené položky budou mít za následek odečtení příslušného počtu bodů podle stejných kritérií, jako jsou kritéria používaná pro připsání bodů.

Vystavení „Dárkové karty Intimissimi“ povede k připsání odpovídajícího počtu bodů. Následné nákupy placené částečně/v plné výši za použití dárkové karty držitelem dané karty z tohoto důvodu již nepovedou k získání žádných bodů za nákup placený dárkovou kartou.

Mohou být pořádány propagační akce obnášející připsání dvojnásobku nebo i trojnásobku bodů a tyto akce budou náležitě inzerovány.

Karta není v žádném případě platební kartou; body připsané na kartu není možno převést nebo proměnit za hotovost či zboží.

8.1. Sbírání bodů a výhody v zahraničí

Klient, který je držitelem Karty „My Intimissimi“, může sbírat body prostřednictvím nákupu v prodejních místech situovaných ve všech níže uvedených Teritoriích.
Výše uvedené shromažďování bodů umožní připisování bodů pro dosažení příslušného stavu a využití věrnostních výhod poskytovaných podle těchto podmínek s omezením na Českou republiku.
Věrnostní body budou připisovány na Kartu „My Intimissimi“ daného Zákazníka podle níže uvedené tabulky. K nákupu pouze v Rusku, věrnostní body budou započítány po předložení věrnostní karty.

 • • STÁT: RAKOUSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: BELGIE
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ČESKÁ REPUBLIKA
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 25 CZK = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: FRANCIE
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: NĚMECKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: HONG KONG
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 10 HKD = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: MAĎARSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 300 HUF = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ITÁLIE
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: VANTAGE
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: JAPONSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 100 YEN = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: LUCEMBURSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: POLSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 4 PLN = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: PORTUGALSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: SLOVENSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ŠPANĚLSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ŠVÉDSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 10 SEK = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ŠVÝCARSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 CHF = 1 POINT
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: NIZOZEMSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: VB
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 GBP = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: USA
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 USD = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: RUSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 100 RUB = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: ESTONSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: MALTA
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: LITVA
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: SLOVINSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: UKRAJINA
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 50 UAH = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: KYPR
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: RUMUNSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 5 LEI = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: LOTYŠSKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 1 EURO = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM
 • • STÁT: TURECKO
 • • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ: 100TL = 1 BOD
 • • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu - Status Name: SILVER
 • • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu - Status Name: GOLD
 • • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu - Status Name: PLATINUM

Držitel Karty “My Intimissimi, který učiní nákup v jednom z výše zmíněných Teritoriích, může využít ve chvíli nákupu výhod poskytovaných v dané zemi klientům s jeho statusem věrnostního programu.

9. výhody

Zákazník-Držitel Karty „My Intimissimi“ má možnost využívat četných slev, propagačních akcí, ocenění a zvláštních iniciativ, jež budou vhodným způsobem podle potřeby inzerovány a oznamovány.

Zákazník-Držitel Karty může využívat zvláštních výhod, jež jsou vázány na předložení jejich Karty „My Intimissimi“. Zejména se tímto zavádějí následující výhody:

 • • Standardní doprava a vrácení zboží jsou pro věrnostní zákazníky všech statusů vždy zdarma. Náklady na expresní dopravu a dopravu na delší vzdálenost jsou zákazníkům účtovány.;
 • • Při vstupu do programu zákazník získává 50 bodů;
 • • Při získání 200 bodů má Zákazník se statusem Gold nárok na poukaz v hodnotě 300 Kč při nákupu nad 1990 Kč s platností 30 dnů. Kupón lze kombinovat s dalšími promo akcemi a slevami (s výjimkou výprodejů).
 • • Při získání 200 bodů má Zákazník se statusem Platinum nárok na poukaz v hodnotě 500 Kč při nákupu nad 1990 Kč s platností 30 dnů. Kupón lze kombinovat s dalšími promo akcemi a slevami (s výjimkou výprodejů).
 • • K narozeninám výhradně v období 7 dnů před a 21 dnů po narozeninách má Zákazník se statusem Silver nárok na dvojnásobný počet bodů za své nákupy;
 • • K narozeninám výhradně v období 7 dnů před a 21 dnů po narozeninách má Zákazník se statusem Gold nárok na 20% slevu z jednoho nákupu (slevu nelze uplatnit na již zlevněné produkty nebo produkty v promo akci);
 • • K narozeninám výhradně v období 7 dnů před a 21 dnů po narozeninách má Zákazník se statusem Platinum nárok na kupón v hodnotě 750 Kč. Kupón lze kombinovat s dalšími promo akcemi a slevami (s výjimkou výprodejů).

10. přerušení programu – deaktivace karty – různé

Společnost CALPRA si vyhrazuje právo kdykoliv a podle svého vlastního uvážení pozměnit, pozastavit nebo přerušit Výhody, tj. věrnostní program spojený s Kartou „My Intimissimi“ a veškeré související služby.

Uvedené změny, pozastavení a přerušení Výhod budou oznámeny prostřednictvím sdělení na internetových stránkách www.intimissimi.com a/nebo v obchodech, jež jsou účastníky věrnostního programu.

Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv zákonné právo Zákazníka včetně práva na náhradu škod, je společnost CALPRA oprávněna přistoupit ke zrušení práva Zákazníka na používání Karty a k její deaktivaci v případě, že daná Karta bude používána v rozporu s podmínkami stanovenými podle těchto Pravidel nebo v případě neoprávněného používání či používání, které je škodlivé pro obchodní značku, chráněnou ochrannou známku a image chráněného označení „Intimissimi“.

Kromě výše uvedeného si společnost CALPRA vyhrazuje právo na deaktivaci Karty „My Intimissimi“ a související uživatelský účet v případě, že daná Karta nebude používána nebo Zákazník bude neaktivní po dobu přesahující 5 let. Zrušení a deaktivace budou mít za následek, že daný Zákazník již nebude moci využívat Výhod a služeb nabízených Kartou „My Intimissimi“.

Společnost CALPRA neodpovídá žádné důsledky, přímé či nepřímé, související s poruchami ve věrnostním programu, které budou mimo její kontrolu.

Společnost CALPRA neodpovídá za podvodné, protiprávní a jinak nevhodné použití Karty.

11. Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnosti Oniverse dbají na soukromí a ochranu osobních údajů. Tímto si přejeme informovat zákazníky o tom, jak zpracováváme jejich osobní údaje po registraci do věrnostního programu "My Intimissimi".  


Které kategorie osobních údajů budeme zpracovávat?

Potřebujeme zpracovávat osobní údaje, které nám byly poskytnuty při registraci (neposkytnutí údajů označených hvězdičkou zahrnuje nemožnost dokončit registrační proces, v případě registrace provedené na každém prodejním místě s podporou prodejních asistentů jsou telefonní číslo nebo e-mailová adresa povinnými údaji. Neposkytnutí těchto údajů zahrnuje neschopnost dokončit registrační proces) a údaje týkající se nákupů provedených na prodejních místech Intimissimi. Mezi tyto údaje patří například cena a typ zakoupených produktů. Se souhlasem zákazníků můžeme také použít další informace, které nám svobodně poskytnou při registraci nebo týkající se způsobu, jakým s námi komunikují (dále společně jen "údaje").  

Přesněji řečeno, můžeme shromažďovat:  

 • nepovinné informace požadované prostřednictvím registračního formuláře nebo, v případě registrace prováděné v každém prodejním místě, jméno, příjmení, adresa PSČ, země a provincie jsou nepovinné informace;
 • informace, které můžeme získat zkoumáním interakce zákazníků s námi, prostřednictvím e-mailu a zpravodajů, prostřednictvím našich internetových stránek a prostřednictvím aplikací, které mohou být vyvinuty námi nebo třetími stranami (další informace naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů);
 • informace, které mohou zákazníci sdílet prostřednictvím sociálních sítí, k jejichž odběru se přihlásí.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a na jakých právních základech?

Údaje můžeme zpracovávat, a to i elektronickými prostředky pro tyto účely:

1. Správa věrnostního programu
Řízení účasti ve věrnostním programu "My Intimissimi". Údaje budou použity k poskytování slev a výhod poskytovaných osobám zapsaným do programu a obecněji ke všem souvisejícím smluvním a administrativním závazkům. Právním základem zpracování je plnění smlouvy o předplatném ve Věrnostním programu.
2. Personalizovaný asistovaný prodej
Poskytování personalizovaného asistovaného prodejního servisu určeného členům věrnostního programu, kteří budou moci využít pomoci a rad našich prodejních asistentů na všech našich prodejních místech, kde je aktivní věrnostní program "My Intimissimi". Ať už jsou zákazníci kdekoli, mohou získat pomoc a radu našich prodejních asistentů s informacemi (např. o velikostech v Intimissimi, barvách nebo vzorech) o položkách zakoupených v předchozích 12 měsících na jakémkoli prodejním místě Intimissimi nebo dokonce online. Za předpokladu, že Intimissimi je globální značka, takové použití údajů na základě našeho oprávněného zájmu nám umožňuje zlepšit kvalitu našich služeb v místě prodeje a zajistit konzistentní služby našim zákazníkům, kteří se připojili k věrnostnímu programu "My Intimissimi” ve všech našich obchodech. V každém případě, pokud si zákazníci nepřejí tuto pomoc, postačuje, aby při registraci nebo i později požádali o to, aby jejich údaje nebyly pro tento účel použity.
3. Zasílání obchodních sdělení ("Přímý marketing")
Se souhlasem našeho zákazníka zasílání obchodních sdělení prostřednictvím tradiční poštovní služby, e-mailu, SMS, pevné linky a mobilního telefonu, provádění průzkumů trhu a průzkum míry spokojenosti s produkty týkajícími se všech značek Oniverse (Calzedonia, Intimissimi, Atelier Emé, Tezenis, Falconeri a Signorvino). Přihlášení do věrnostního programu "My Intimissimi” není v žádném případě podmíněno udělením souhlasu se zasíláním našich obchodních sdělení.
4. Profilování
Se souhlasem našeho zákazníka zasílání personalizovaných obchodních sdělení na základě profilu členů a nákupních a prohlížecích návyků, jakož i vývoj produktů a služeb v souladu s preferencemi našich zákazníků. Přihlášení do věrnostního programu "My Intimissimi” není v žádném případě podmíněno udělením souhlasu s profilováním.
Zejména za účelem lepšího pochopení vkusu a zájmu našich zákazníků o naše produkty a komunikaci můžeme zkoumat - také pomocí automatizovaných systémů - informace poskytnuté v době registrace do věrnostního programu "My Intimissimi", nákupy provedené na našich prodejních místech Intimissimi za posledních 12 měsíců, zájem o naši komunikaci a newslettery, návštěvnost našich webových stránek, používání našich aplikací, které můžeme vyvíjet my nebo třetí strany, a zájem o naše sociální kanály, např. Facebook (více informací naleznete v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů).
Nakonec můžeme doplnit profil členů o statistické informace, které můžeme legálně získat z jiných zdrojů: například ve vztahu k oblasti jejich bydliště (jako jsou demografické informace, georeferenční údaje atd.) nebo k elektronickým přístrojům, které používají k interakci s námi. V každém případě je tato profilovací činnost zaměřena na lepší personalizaci našich služeb a nemá žádný právní ani jiný významný vliv na naše zákazníky.
5. Statistická analýza
Vytváření statistických zpráv a behaviorálních modelů s cílem zkoumat – v souhrnné podobě - efektivitu z ekonomického hlediska obchodních iniciativ (např. uvedení nového produktu) Intimissimi a řešit budoucí obchodní a propagační iniciativy. Zejména můžeme zkoumat informace týkající se nákupů našich zákazníků (také ve vztahu k ostatním značkám Oniverse), země původu, věku, pohlaví, informací získaných zkoumáním jejich interakce s námi, prostřednictvím e-mailů, našich webových stránek a aplikací, které mohou být vyvinuty námi nebo třetími stranami (více informací naleznete v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů). Toto použití údajů, založené na našem oprávněném zájmu, nám umožňuje analyzovat – v pseudonymizované podobě (tedy bez informací přímo přiřaditelných jednotlivým zákazníkům) - údaje o zákaznících za účelem získání strategických informací týkajících se nákupního chování zákazníků, způsobů, jakými zákazníci komunikují se společností prostřednictvím různých komunikačních kanálů a účinnosti obchodních a propagačních iniciativ, aby bylo možné konkurovat hlavním subjektům v tomto odvětví.

Jak dlouho uchováváme data našich zákazníků?  

 • Pro účely nazvané "Správa věrnostního programu" a "Personalizovaný asistovaný prodej" nebudou údaje zpracovávány déle, než je doba potřebná pro správu účasti ve věrnostním programu "My Intimissimi". V žádném případě nebudou informace o nákupech a interakcích s námi zpracovávány déle než 12 měsíců od data poskytnutí.  
 • Pro účely nazvané "Zasílání obchodních sdělení ("Přímý marketing")" budou údaje uchovávány, dokud zákazníci neodvolají svůj souhlas.
 • Pro účely s názvem "Profilování" budou údaje týkající se interakcí s námi uchovávány po dobu 12 měsíců od data shromáždění; informace týkající se nákupů budou na druhé straně uchovávány po dobu 3 let od data každého nákupu.  
 • Pro účely nazvané "Statistická analýza" budou údaje týkající se nákupů uchovávány – v pseudonymizované podobě - po dobu pěti let. Ostatní osobní údaje budou uchovávány - v pseudonymizované podobě - po dobu dvou let.
 • Kdo jsou správci údajů?

  Správci údajů pro účely nazvané "Správa věrnostního programu" a "Personalizovaný asistovaný prodej" jsou Calzedonia S.p.A. a Calpra s.r.o. Calzedonia S.p.A. a Calpra s.r.o. jako Společní správci, protože společně definují prostředky a účely zpracování.
  Správcem údajů pro účely "Zasílání obchodních sdělení ("Přímý marketing")", "Profilování" a "Statistická analýza" je společnost Calzedonia S.p.A.

  Komu budeme sdělovat údaje našich zákazníků?

  Abychom dosáhli účelů, pro které údaje používáme, musíme je sdělit těmto kategoriím subjektů:

 • zaměstnancům Calzedonia S.p.A. a Calpra s.r.o., kteří jsou pověřeni řízením věrnostního programu;
 • zaměstnancům společností, které na základě obchodního franšízového vztahu spravují prodejní místa "Intimissimi".
 • Společnostem, které spravují prodejní místa "Intimissimi" v různých zemích, kde je aktivní věrnostní program "My Intimissimi".  
 • Dodavatelům Calzedonia S.p.A. (např. poskytovatelé služeb a IT platformy, konzultanti): tyto subjekty jsou společností Calzedonia S.p.A. určeny jako zpracovatelé údajů podpisem konkrétní smlouvy.
 • Jak bude regulován přenos údajů našeho zákazníka do zemí mimo EU?

  Shromážděné osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropskou unii. V tomto případě bude přenos probíhat v souladu s ustanoveními nařízení EU 2016/679 ("GDPR") (zejména budou údaje předány až po podpisu standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí s rozhodnutím 2021/914/EU nebo do zemí schopných zaručit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a tedy příjemců rozhodnutí o přiměřenosti přijatého Evropskou komisí).  

  Jaká práva mohou předplatitelé věrnostního programu uplatnit jako subjekty údajů?

  Členové věrnostního programu "My Intimissimi” jako subjekty údajů mohou uplatnit práva, která jim GDPR uděluje k jejich osobním údajům, a to písemně na adrese privacy@calzedonia.com  
  Zavazujeme se odpovědět na žádost co nejdříve a v každém případě nejpozději do třiceti dnů od obdržení zprávy. V některých případech požádáme o kopii identifikačního dokladu, pokud v souvislosti s žádostí bude nutné ověřit totožnost žadatele.
  Subjekt údajů může uplatnit zejména následující práva:

 • Právo na přístup, tj. právo vědět, zda probíhá zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a pokud je potvrzeno, získat kopii těchto údajů a být informován o původu údajů, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích údajů, účelech zpracování, existenci automatizovaného rozhodovacího procesu (včetně profilování), dobu uchovávání údajů, práva stanovená platnými právními předpisy;
 • Právo požadovat opravu nebo doplnění údajů;
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud již nejsme oprávněni je zpracovávat;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:
  i) Subjekt údajů zpochybnil přesnost osobních údajů. Může požádat o omezení zpracování na dobu nezbytnou k ověření přesnosti údajů;
  ii) již nejsme oprávněni údaje zpracovávat a místo jejich smazání je možné nás požádat o omezení jejich použití;
  iii) pokud osobní údaje, které máme k dispozici, přestože již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, jsou nezbytné k tomu, aby subjekt údajů zjistil, uplatnil nebo bránil právo u soudu;
 • Právo na přenositelnost údajů, tj. právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, jakož i právo požadovat, aby tyto údaje byly předány jinému správci údajů;
 • Právo odvolat souhlas pro zpracování na něm založené;
 • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.
  Subjekt údajů má také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů, pokud se domnívá, že zpracování je v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů. Českým dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika, E-mail: posta@uoou.cz.
 • Jak mohou předplatitelé věrnostního programu změnit své preference nebo odvolat souhlas?

  Předplatitelé Věrnostního programu mohou kdykoli zkontrolovat, upravit nebo odvolat svůj souhlas ve vztahu k účelům nazývaným "Zasílání obchodních sdělení ("Přímý marketing")" a "Profilování" (včetně prohlášení, že si nepřejí dostávat obchodní informace e-mailem a/nebo textovými zprávami) a/nebo požádat, aby jejich Údaje nebyly použity pro účely nazvané "Personalizovaný asistovaný prodej".

  Pokud jde o registraci prováděnou webovými stránkami, mohou předplatitelé věrnostního programu změnit své preference:

  • pomocí svého registračního účtu v části Předvolby ochrany osobních údajů;
  • kontaktováním našeho zákaznického servisu;
  • kontaktováním správce údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.
   Pokud jde o registraci provedenou v každém prodejním místě:
  • vytvořením účtu a použitím stejných údajů poskytnutých pro registraci;
  • kontaktováním našeho zákaznického servisu
  • kontaktováním správce údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Jak kontaktovat Calzedonia S.p.A., Calpra s.r.o. a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Calzedonia S.p.A. za účelem uplatnění práv subjektu údajů?

  Zákazníci mohou uplatnit svá práva písemně u správců údajů a/nebo u pověřenců pro ochranu osobních údajů společnosti Calzedonia S.p.A. na níže uvedené adrese:


  Calzedonia S.p.A.
  E-mail: privacy@calzedonia.com
  Sídlo: Via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca, Verona, Itálie.  
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Calzedonia S.p.A.: dpo@calzedonia.com
  Společník: Calpra s.r.o.
  E-mail: privacy@calzedonia.com

  Sídlo: Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  Toto oznámení o ochraně osobních údajů může podléhat změnám a aktualizacím z důvodu změn týkajících se způsobu, jakým zpracováváme údaje zákazníků nebo jiné informace, které jim byly poskytnuty podle této smlouvy. Jakékoli změny v každém případě zajistí plnou ochranu jejich práv. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, které by mohly omezit záruky ochrany jejich údajů nebo jejich práv s ohledem na aktuální verzi, budou před zahájením zpracování jejich údajů novým způsobem neprodleně informováni prostřednictvím poskytnutých kontaktů a bude jim zaručeno právo na zrušení věrnostního programu "My Intimissimi" nebo v každém případě změnit své souhlasy a preference. V každém případě vyzýváme naše zákazníky, aby si jednou za čas přečetli aktualizované Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webových stránkách.  

  12. kontakty

  Jakékoliv další informace týkající se Karty „My Intimissimi“ je možno obdržet na zákaznickém servisu na telefonním čísle 800-143721, na stránkách www.intimissimi.it nebo v jakémkoliv obchodu „Intimissimi“ nebo „Intimissimi Uomo“, který je účastníkem věrnostního programu.

  Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) výše uvedená Pravidla a podmínky používání věrnostní Karty, plně rozumím jejich obsahu a bez výhrad je akceptuji v plném rozsahu.

  Last Update: 27/03/2024

  Navštivte e-shop ve vaší zemi
  United States