Wstęp

Calz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa oferuje zainteresowanym klientom rabaty, korzyści oraz usługi w sklepach „Intimissimi” (bezpośrednich i stowarzyszonych, uczestniczących w akcji promocyjnej) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.intimissimi.com/myintimissimi

Aby skorzystać z wyżej wymienionych korzyści klienci muszą posiadać Kartę „My Intimissimi”: wydanie Karty „My Intimissimi” (dalej Karta „My Intimissimi”) oraz korzystanie z niej podlega warunkom opisanym poniżej (dalej „Regulamin"), z którymi „Posiadacz Karty” musi się dokładnie zapoznać.

Aktywacja Karty „My Intimissimi” w sposób opisany w Punkcie 6 poniżej oznacza przyjęcie przez Klienta warunków Regulaminu.

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w tym także zmiany jego poszczególnych postanowień; zmiany zaczną obowiązywać po upływie 10 (dziesięciu) kolejnych dni licząc od momentu ich ogłoszenia na stronie www.intimissimi.com/myintimissimi

W przypadku nieprzyjęcia zmian, „Posiadaczowi Karty" przysługuje prawo rezygnacji z programu. „Posiadacz Karty” może skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie, zgodnie z poniższymi warunkami.

Jednakże, skorzystanie z Karty po wejściu w życie zmienionego Regulaminu będzie stanowić jego dorozumiane przyjęcie.

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo zawieszenia programu lojalnościowego czasowo lub na stałe, w dowolnym momencie, bez prawa Posiadacza Karty do złożenia zażalenia (z zastrzeżeniem zachowania wszystkich praw nabytych przez Posiadacza Karty do tego czasu); o zawieszeniu Calz Polska sp. z o.o. poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej pl.intimissimi.com lub sklepów uczestniczących w programie.

Regulamin jest dostępny pod adresem www.intimissimi.com/myintimissimi

1. Organizator programu

Calz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

2. Uczestnicy

Wszystkie sklepy „Intimissimi””, zarządzane bezpośrednio przez Calz Polska sp. z o.o. (tzw. „sklepy bezpośrednie") lub sklepy stowarzyszone, a tym samym zarządzane przez inne spółki (tzw. „sklepy stowarzyszone "), uczestniczące w programie poprzez prezentowanie odpowiednich materiałów marketingowych i treści. Lista sklepów uczestniczących w programie jest dostępna pod adresem www.intimissimi.com/myintimissimi.

3. Zasięg terytorialny

Terytorium Polski.

4. Typ / nazwa / cel programu / czas trwania programu

Akcja promocyjna będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu to program lojalnościowy polegający na zbieraniu punktów na karcie zwanej „My Intimissimi” i oferujący korzyści jej posiadaczom.

Celem programu jest zwiększenie lojalności Klienta poprzez oferowanie mu korzyści poprzez kartę „My Intimissimi”.

Z zastrzeżeniem postanowień Wstępu, zgodnie z Punktem 7 (“Jak to działa”) i Punktem 10 („Przerwanie programu – Dezaktywacja Karty – Postanowienia różne”), Karta „My Intimissimi” nie wygasa.

5. Posiadacze

Klienci w wieku co najmniej osiemnastu lat, posiadający Kartę „My Intimissimi" zgodnie z poniższymi warunkami rejestracji i korzystania.

6. Sposób rejestracji

Klient może otrzymać „czystą” kartę, dającą status „Essential” w formie papierowej bezpośrednio w punkcie sprzedaży, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.intimissimi.com/myintimissimi

Klient aktywuje kartę na stronie www.intimissimi.com/myintimissimi w dziale obsługi klienta lub bezpośrednio w każdym punkcie sprzedaży z pomocą sprzedawców.

Otrzymanie Karty „My Intimissimi” wymaga utworzenia specjalnego, osobistego konta „My Intimissimi” w serwisie e-commerce na stronie internetowej marki.

„Czystą” kartę można użyć od razu, dokonując zakupu. Jednak aby otrzymać punkty za ten zakup,, karta musi zostać uprzednio aktywowana: datą przystąpienia do programu jest data pierwszego zakupu lub data rejestracji / aktywacji, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Procedura rejestracji uniemożliwia przystąpienie do programu klientów niepełnoletnich.

Procedury aktywacji i rejestracji przebiegają zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Karta „My Intimissimi” ma charakter osobisty i nie może być przenoszona na inne osoby. Klient nie może aktywować kolejnych kart dopóki nie dezaktywuje dotychczasowej Karty.

Karta „My Intimissimi” przeznaczona jest do prywatnego użytku. Wykorzystywanie jej w celach komercyjnych nie jest dozwolone.

W przypadku utraty lub kradzieży Karty „My Intimissimi”, Klient może zażądać wydania karty zastępczej w dowolnym sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie; po przeprowadzeniu weryfikacji danych identyfikacyjnych Klienta, utracona/skradziona Karta zostanie anulowana.

Następnie Klientowi zostanie wydana nowa karta uwzględniająca zebrane i niewykorzystane punkty.

Klient może w dowolnym czasie zażądać anulowania jego uczestnictwa w programie lojalnościowym. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 008001213882, lub odwiedzić stronę www.intimissimi.com/myintimissimi.

7. Jak to działa?

Karta „My Intimissimi” oferuje 3 różne poziomy STATUSU zależnie od liczby punktów zgromadzonych podczas zakupów.
Klientowi oferowane są określone korzyści odpowiednio do posiadanego Statusu.

7.1 Status „Essential”:

 • Ten status Klient uzyskuje z chwilą aktywacji /rejestracji „czystej" Karty;
 • Po zebraniu 1000 punktów Klient ze statusem „Essential” przechodzi na następny poziom – status „Superior”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • W przypadku, gdy Klient ze statusem „Essential” nie zbierze 1000 punktów w ciągu 365 dni od daty przystąpienia do programu, pozostanie na tym poziomie, zaś liczba punktów, które zgromadził zostanie zredukowana do zera.
 • W przypadku osiągnięcia przez Klienta ze statusem „Essential” 3000 punktów przed uzyskaniem statusu „Superior ", Klient wejdzie bezpośrednio na poziom „Privilege", na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;

7.2 Status „Superior":

 • Klient uzyskuje ten status po zebraniu 1000 punktów: po zebraniu 1000 punktów, Klient otrzymuje zaproszenie do odebrania nowej karty „Status Superior” w dowolnym sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie. Z chwilą uzyskania statusu „Superior” na karcie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania; zmiana statusu nastąpi niezależnie od odebrania nowej karty.
 • Po zebraniu 2000 punktów Klient przechodzi na poziom „Privilege”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • Rok po uzyskaniu statusu „Superior” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • pomiędzy 1000 a 1999 punktów pozostaje na poziomie „Superior " przez kolejny rok, zaś liczba zgromadzonych punktów zostaje zredukowana do zera;
  • mniej niż 1000 punktów wraca do poziomu „Essential" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera.

7.3 Status „Privilege”:

 • Klient uzyskuje status „Privilege" po zgromadzeniu 2000 punktów od momentu osiągnięcia poziomu „Superior" lub 3000 punktów od poziomu „Essential"; przy przejściu na następny poziom, wszystkie zgromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania zostają zachowane: Klient otrzymuje zaproszenie do otrzymania nowej karty „Privilege” w dowolnym sklepie „Intimissimi”” uczestniczącym w programie;
 • Rok po uzyskaniu poziomu „Privilege” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • co najmniej 2000 punktów pozostaje na poziomie „Privilege" zaś wszystkie zgromadzone punkty powyżej progu 2000 niezbędnego do utrzymania tego statusu zostają zachowane;
  • mniej niż 2000 punktów wraca do poziomu „Superior" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera.

Przekazywanie informacji na temat każdej zmiany statusu oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym, dotyczących usług świadczonych w jego ramach (na przykład, potwierdzenie przystąpienia/rezygnacji z programu, zmiana statusu, specjalne zniżki lub ekskluzywne podarunki) jest niezbędne dla działania samego programu. Dlatego też, akceptując Regulamin Posiadacz Karty wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji na adresy wskazane w formularzach rejestracyjnych. Odmowa otrzymywania informacji uniemożliwia Calz Polska sp. z o.o. realizację programu i świadczenie związanych z nim usług. Odmowa wyrażona w czasie trwania programu powoduje jego automatyczne przerwanie.

8. Zbieranie punktów

Punkty lojalnościowe będą automatycznie gromadzone na Karcie „My Intimissimi” aktywowanej poprzez dokonanie zakupu w sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem serwisu e-commerce pl.intimissimi.com. Aby móc gromadzić punkty z zakupów online na Karcie, Klient musi wcześniej zarejestrować numer Karty w serwisie e-commerce. Numer karty wpisuje się raz. System automatycznie zapamięta go na wypadek przyszłych zakupów.

Za każde wydane 4 (cztery) złote (zaokrąglone w dół, np. 4,99 złote = 1 punkt) przyznaje się 1 (jeden) punkt.

Aby zebrać punkty, przed wydrukowaniem paragonu Klient musi wylegitymować się poprzez okazanie Karty „My Intimissimi" lub podanie imienia i nazwiska lub adresu email użytego do aktywacji Karty. W przypadku zakupów online Klient musi odwiedzić stronę internetową i podać swoje dane.

W przypadku, gdy posiadacz karty nie poda danych identyfikacyjnych, w sposób o którym mowa powyżej, wówczas punkty nie zostaną dopisane. Nie będzie również możliwości ich dopisania w późniejszym terminie.

Klient może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów w dowolnym czasie w sklepie „Intimissimi” lub uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem strony internetowej www.intimissimi.com/myintimissimi

Punkty będą doliczane i rejestrowane codziennie przez system; w przypadku wystąpienia problemów technicznych doliczanie punktów może zająć więcej czasu, nie więcej jednak aniżeli 15 dni.

Zwrot towaru powoduje odliczenie punktów z użyciem kryteriów stosowanych w przypadku ich doliczania.

Wydanie „Karty Podarunkowej Intimissimi” powoduje doliczenie odpowiedniej liczby punktów. Zakupy opłacone następnie częściowo/w całości za pomocą Karty Podarunkowej nie dają więc jej posiadaczowi dalszych punktów z tytułu zakupów opłaconych tą Kartą.

Mogą być organizowane promocje, w których Klient będzie miał możliwość zgromadzenia podwójnej lub potrójnej liczby punktów. Promocje te będą odpowiednio reklamowane.

Karta nie jest kartą płatniczą; gromadzone punkty nie mogą być przenoszone ani zamieniane na gotówkę lub towar.

8.1. Gromadzenie punktów i korzyści w różnych krajach

Posiadacz Karty „My Intimissimi” może zbierać punkty także podczas zakupów w punktach sprzedaży na Terytoriach wskazanych poniżej.

Dzięki zgromadzonym punktom Klient może osiągnąć poszczególne statusy i korzystać z nagród przewidzianych zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce.

Punkty lojalnościowe gromadzone są na Karcie „My Intimissimi” zgodnie z poniższą tabelą.

W przypadku zakupów dokonanych w Rosji punkty lojalnościowe zostaną naliczone tylko po uprzednim okazaniu karty lojalnościowej.

 • KRAJ: NIEMCY
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 : Nazwa Statusu - ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: Włochy
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: HISZPANIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIEL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: FRANCJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIEL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: BELGIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: VANTAGE
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: AUSTRIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: PORTUGALIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 POINT = 1 EURO = 1 CHF SPENT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: SZWAJCARIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 CHF = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL/ESSENTIEL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR/SUPÉRIEUR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE/PRIVILÈGE
 • KRAJ: WIELKA BRYTANIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 GBP = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: USA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 USD = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: JAPONIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 100 YEN = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: SILVER
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: GOLD
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PLATINUM
 • KRAJ: PAÍSES BAJOS
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE : 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu:PRIVILEGE
 • KRAJ: REPÚBLICA CHECA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 25 CZK = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: ESLOVAQUIA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: SZWECJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 10 SEK = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: WĘGRY
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 300 HUF = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: LUKSEMBURG
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 € = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: HONGKONG
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 10 HKD = 1 POINT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
 • KRAJ: ROSJA
 • WARTOŚĆ PUNKTÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 100 RUB = 1 PUNKT
 • POZIOM 1 - Nazwa Statusu: ESSENTIAL
 • POZIOM 2 - Nazwa Statusu: SUPERIOR
 • POPZIOM 3 - Nazwa Statusu: PRIVILEGE
Posiadaczowi Karty „My Intimissimi” robiącemu zakupy w punktach sprzedaży znajdujących się na Terytoriach wymienionych powyżej oferowane są, wyłącznie w momencie dokonywania zakupu, dodatkowe korzyści w postaci rabatów obowiązujących w danym Kraju, odpowiednio do posiadanego Statusu.

9. Korzyści

Posiadacz Karty “My Intimissimi” może korzystać z licznych rabatów, promocji, nagród i specjalnych inicjatyw, które będą w odpowiedni sposób ogłaszane i reklamowane.

Specjalne korzyści dostępne są wyłącznie za okazaniem Karty „My Intimissimi".

W szczególności Posiadacz Karty “My Intimissimi” może korzystać z następujących rabatów:

 • 10% od wszystkich zakupów z chwilą uzyskania statusu Superior przez cały czas posiadania tego statusu, z wyłączeniem zakupów objętych już rabatami lub promocjami;
 • 20% od wszystkich zakupów z chwilą uzyskania statusu Privilege przez cały czas posiadania tego statusu, z wyłączeniem zakupów objętych już rabatami lub promocjami.

10. Przerwanie programu – dezaktywacja karty – postanowienia różne

Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub przerwania programu lojalnościowego Karta „My Intimissimi” w tym świadczenia związanych z nim usług, w dowolnym czasie oraz zgodnie z własnym uznaniem.

Zmiana, zawieszenie oraz przerwanie programu, o których mowa powyżej zostaną podane do wiadomości w odpowiedni sposób na stronie internetowej pl.intimissimi.com/myintimissimi lub w sklepach uczestniczących w programie.

Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do dochodzenia odszkodowania, Calz Polska sp. z o.o. może cofnąć Posiadaczowi prawo do korzystania z Karty i dokonać jej dezaktywacji w przypadku, gdy Posiadacz będzie z niej korzystał w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem lub w sposób godzący w wizerunek „Intimissimi" lub marki.

Ponadto, za uprzednim zawiadomieniem, Calz Polska sp. z o.o. może dokonać dezaktywacji Karty “My Intimissimi” Card oraz związanej z nią aktywacji / rejestracji w przypadku nie korzystania z niej lub braku aktywności Klienta przez okres dłuższy niż 5 lat. Cofnięcie i dezaktywacja Karty „My Intimissimi” uniemożliwia dostęp do korzyści i usług oferowanych na jej podstawie.

Calz Polska sp. z o.o. nie odpowiada bezpośrednio ani pośrednio za wadliwe funkcjonowanie programu pozostające poza jej wpływem.

Calz Polska sp. z o.o. nie odpowiada za korzystanie z Karty w sposób nieuczciwy, niewłaściwy lub bezprawny.

11. Ochrona danych osobowych

Firmy z grupy Calzedonia dbają o prywatność i ochronę danych osobowych. Niniejszym informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe po rejestracji w programie wierności My Intimissimi.


Kategorie wykorzystywanych danych osobowych

Uczestnictwo w programie lojalnościowym My Intimissimi wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Klienta.

W szczególności przetwarzamy dane osobowe podawane w momencie rejestracji (niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką na formularzu rejestracyjnym uniemożliwia przeprowadzenie procedury rejestracji); w przypadku rejestracji dokonywanej w każdym punkcie sprzedaży z pomocą sprzedawców dane, jakie Klient obowiązkowo musi podać to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Kolejny typ danych, jakie przetwarzamy to dane dotyczące zakupów dokonywanych w punktach sprzedaży Intimissimi, takie jak na przykład cena i rodzaj zakupionych produktów. Za zgodą Klienta przetwarzamy również inne dane podane dobrowolnie w chwili rejestracji oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki Klient się z nami kontaktuje (dalej łącznie zwane „Danymi").

Gromadzimy w szczególności:

 • informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym jako nieobowiązkowe; w przypadku rejestracji dokonywanej w punkcie sprzedaży do kategorii danych, których podanie nie jest obowiązkowe należą imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i region;
 • informacje, jakie możemy pozyskać analizując sposób komunikowania się Klienta z nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej i newsletterów, naszych stron internetowych oraz Aplikacji opracowanych przez nas lub osoby trzecie (więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich politykach ochrony danych osobowych);
 • informacje zamieszczane przez Klienta w mediach społecznościowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Wykorzystujemy Dane Klienta, w tym także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
a) w celu zarządzania jego uczestnictwem w programie lojalnościowym My Intimissimi. Dane osobowe wykorzystywane są w celu zaoferowania Klientowi rabatów oraz innych dostępnych korzyści oraz, generalnie, w celu wykonywania obowiązków umownych oraz obowiązków o charakterze administracyjnym.

Za zgodą Klienta przetwarzamy Dane również w następujących celach:
b) w celu świadczenia na rzecz Klienta spersonalizowanych usług w naszych punktach sprzedaży, w których działa program lojalnościowy My Intimissimi. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, nasi Klienci mogą korzystać z pomocy i porad sprzedawców oraz zasięgać informacji (np. dotyczących rozmiarów, kolorów lub wzorów produktów Intimissimi) na temat produktów zakupionych w okresie ostatnich 12 miesięcy w dowolnym punkcie sprzedaży Intimissimi lub nawet online. Z uwagi na to, iż Intimissimi jest światową marką, wykorzystywanie Danych Klientów w tym celu, zgodnie z naszym interesem prawnym, umożliwia nam podwyższanie jakości naszych usług w punktach sprzedaży oraz świadczenie spójnych usług na rzecz klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego My Intimissimi we wszystkich naszych sklepach. W każdym przypadku, gdy Klient nie zechce udzielić zgody na skorzystanie z tej pomocy, wystarczy, że w chwili rejestracji lub nawet później poprosi o niewykorzystywanie swoich Danych w powyższym celu.

c) wysyłanie do Klienta, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych, newsletterów, informacji na temat oferowanych produktów i usług, ofert i promocji oraz w celu przeprowadzenia badania rynku. Na przykład, możemy wysyłać Klientowi maile lub smsy (np. SMS na WhatsApp), materiały promocyjne na adres pocztowy lub kontaktować się z nim za pośrednictwem operatora sieci telefonicznej. Nasze produkty sprzedajemy pod następującymi markami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI i SIGNORVINO.

d) przeprowadzanie analiz preferencji Klienta, sposobu, w jaki Klient się z nami kontaktuje oraz jego zachowań zakupowych. W szczególności, by móc lepiej rozumieć gust oraz poziom zainteresowania Klienta naszymi produktami oraz informacjami, które mu przekazujemy, możemy analizować – także za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów – informacje przekazane nam przez Klienta w momencie rejestracji w programie lojalnościowym My Intimissimi, zakupy dokonane w punktach sprzedaży na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zainteresowanie Klienta informacjami i newsletterami, które do niego wysyłamy, obecność Klienta na naszych stronach internetowych, intensywność korzystania z naszych Aplikacji oraz kanałów komunikacji w mediach społecznościowych (np. na Facebooku). Dalsze informacje na temat Danych, jakie możemy pozyskiwać na podstawie analizy korzystania przez Klienta z naszych stron internetowych i aplikacji znajdują się w odpowiednich politykach ochrony danych osobowych. Możemy także wzbogacać profil Klienta danymi statystycznymi pozyskanymi z innych źródeł w sposób zgody z prawem, na przykład danymi mającymi znaczenie z punktu widzenia miejsca zamieszkania Klienta (np. informacjami demograficznymi, danymi georeferencyjnymi, itd.) lub narzędziami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Klienta do kontaktu z nami.

W każdym przypadku, wszelkie działania związane z tworzeniem profilu mają na celu lepsze spersonalizowanie naszych usług i nie pociągają za sobą żadnych istotnych prawnych ani innych konsekwencji dla Klienta.

Przystąpienie do programu lojalnościowego My Intimissimi nie jest w żaden sposób uzależnione od podania powyższych informacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane nie mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż czas zarządzania uczestnictwem Klienta w programie lojalnościowym My Intimissimi. W każdym przypadku informacje dotyczące dokonywanych zakupów oraz sposobu komunikowania się Klienta z nami nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy licząc od daty ich pozyskania. Dane Klienta, który zrezygnował z uczestnictwa w programie My Intimissimi zostaną usunięte w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Podmioty, którym przekazujemy Dane Klienta

W celu zarządzania programem My Intimissimi oraz realizacji obowiązków o charakterze administracyjnym możemy przekazywać Dane Klienta naszym usługodawcom (np. dostawcom usług informatycznych), spółkom zarządzającym punktami sprzedaży Intimissimi w krajach, w których funkcjonuje program lojalnościowy My Intimissimi, działającym jako podmioty przetwarzające, oraz pozostałym osobom trzecim, którym Dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa. Pełna lista tych spółek zostanie udostępniona na pisemne żądanie skierowane na odpowiedni adres.

W jaki sposób uregulowaliśmy przekazywanie Danych Klienta do krajów spoza Unii Europejskiej?

Dane Klienta mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, nawet do krajów, w których poziom ochrony danych osobowych może być niższy od poziomu uregulowanego przepisami unijnymi. W każdym przypadku przekazywanie Danych będzie podlegać odpowiedniej ochronie, w szczególności standardowym klauzulom umownym przyjętym przez Komisję Europejską Decyzją 2010/87/WE.

Jakie prawa przysługują Klientowi?

YKlientowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Danych. Ponadto Klientowi przysługuje prawo żądania przekazania mu części Danych.

Prawa przysługujące osobie, której przetwarzane dane dotyczą.

Prawo dostępu
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
(a) cele przetwarzania;
(b) kategorie odnośnych danych osobowych;
(c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, wraz z potwierdzeniem, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia;
(d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
(e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
(h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, wywierającym skutki prawne lub podobny istotny wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą..

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
(b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
(d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw, wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nadrzędne w stosunku do interesu prawnego administratora danych, w tym profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania, w zakresie związanym z tym marketingiem.

Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
(a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego
W przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia nr 2016/679, ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w celu ochrony swoich praw.

W jaki sposób można zmienić preferencje lub cofnąć zgodę?

Klient może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji lub cofnąć zgodę w celach wymienionych w punktach (c) i (d) (w tym poprzez złożenie oświadczenia, że nie życzy sobie otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsów) lub zażądanie, aby jego Dane nie były wykorzystywane w celach, o których mowa w punkcie (b).

W związku z rejestracją prowadzoną na stronie internetowej Klient może dokonać zmiany preferencji:

 • z wykorzystaniem swojego konta, w zakładce preferencje dotyczące ochrony danych osobowych;
 • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
 • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych

W związku z rejestracją prowadzoną w każdym punkcie sprzedaży Klient może dokonać zmiany preferencji:

 • poprzez utworzenie konta i wykorzystanie danych udostępnionych w celu rejestracji;
 • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
 • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych

Kto jest administrator danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie (a) jest CALZ Polska sp. z o.o. Administratorem danych w celach, o których mowa w punktach (c) i (d) jest Calzedonia S.p.A. W celach, o których mowa w punkcie (b), Calzedonia S.p.A. oraz CALZ Polska sp. z o.o. działają jako współadministratorzy danych.

W jaki sposób Posiadacz Karty może skontaktować się z Calzedonia S.p.A., Calz Polska sp. z o.o. i Inspektorem Danych Osobowych w celu wykonywania swoich praw?

Klient może wykonywać przysługujące mu prawa kontaktując się na piśmie z administratorami lub podmiotami przetwarzającymi na poniższe adresy:Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Siedziba: Via Monte Baldo n. 20 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Italy

Inspektor Danych Osobowych w Calzedonia S.p.A.:

Email: dpo@calzedonia.comCALZ Polska Sp. Zo.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Siedziba: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor Danych Osobowych w Calz Polska Sp. z o.o.:

Email: PolitykaPrywatnosci@calzedonia.pl

Sposób informowania Klienta o zmianach dotyczących klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna może podlegać zmianom i uaktualnieniom odpowiednio do zmian w sposobie przetwarzania Danych Klienta lub innych informacji podanych Klientowi w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą dokonywane z pełnym zabezpieczeniem praw Klienta. W przypadku zmian mogących ograniczyć gwarancje w zakresie ochrony Danych Klienta lub praw Klienta w odniesieniu do obowiązującej wersji, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych w nowy sposób, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o prawie do rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym Moje Intimissimi lub, w każdym przypadku, prawie do zmiany udzielonych zgód oraz preferencji.

W każdym przypadku zachęcamy Klienta do zapoznania się z uaktualnioną polityką ochrony danych osobowych zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 5/12/2018

12. Kontakt

Wszelkie dalsze informacje dotyczące Karty „My Intimissimi”, dostępne są pod adresem pl.intimissimi.com/myintimissimi, w dziale obsługi klienta pod numerem 008001213882, oraz w każdym sklepie „Intimissimi” uczestniczącym w programie.

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i Warunkami korzystania, zrozumiałem/zrozumiałam ich treść i przyjąłem/przyjęłam w całości.

Odwiedź sklep internetowy w Twoim kraju